امید نباید هرگز خاموش شود

خسارت بیمه عمر و سرمایه گذاری
۲۶ آبان ۱۳۹۳

چهار شمع به آرامی می سوختند،محیط آن قدر ساکت بود که می شد صدای صحبت آنها را شنید. اولین شمع گفت:” من صلح هستم،هیچ کس نمی تواند مرا همیشه روشن نگه دارد. فکر می کنم که به زودی خاموش شوم.هنوز حرف شمع صلح تمام نشده بود که شعله آن کم و بعد خاموش شد.”
شمع دوم گفت:”من ایمان هستم،واقعاً انگار کسی به من نیازی ندارد برای همین من دیگری رغبتی ندارم که بیشتر از این روشن بمانم.”حرف شمع ایمان که تمام شد،نسیم ملایمی وزید وآن را خاموش کرد.
وقتی نوبت به سومین شمع رسید با اندوه گفت:”من عشق هستم توانایی آن را ندارم که روشن بمانم،چون مردم مرا به کناری انداخته اند و اهمیتم را نمی فهمند، آنها حتی فراموش کرده اند که به نزدیکترین کسان خود محبت کنند وعشق بورزند.”پس شمع عشق هم بی درنگ خاموش شد.
کودکی وارد اتاق شد و دید که سه شمع دیگر نمی سوزند. او گفت:
” شما که می خواستید تا آخرین لحظه روشن بمانید،پس چرا دیگر نمی سوزید؟” چهارمین شمع گفت:”نگران نباشد، تا وقتی من روشن هستم،به کمک هم می توانیم شمع های دیگر را روشن کنیم. من امید هستم.” چشمان کودک درخشید، شمع امید را برداشت و بقیه شمع ها روشن کرد.
بنابراین شعله امید هرگز نباید خاموش شود. ما باید همیشه امید،ایمان،صلح و عشق را در وجود خود حفظ کنیم.

آن کس که پای تیرک چوبی آب میریزد دیوانه نیست، باغبانیست امیدوار

نوشته امید نباید هرگز خاموش شود اولین بار در بیمه ایران پدیدار شد.

Source: iranincuranse