انتخاب صفحه

آئین نامه دارویی شرکت سهامی بیمه ایران

بخشنامه‌ها

دیگر بخشنامه‌ها

پذیرش بیمه شدگان فاقد هرگونه دفترچه درمانی با اصل دستور پزشک معالج در سرنسخه

تاریخ: 1399/07/14 شماره: 99/561680 موضوع: پذیرش بیمه شدگان فاقد هرگونه دفترچه درمانی با اصل دستور پزشک معالج در سرنسخه زمان اجرا: 1399/07/14 مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران شماره شناسه: 13770336 امضاءکنندگان: دکتر اناری، دکتر رنجپور  ...

آئین نامه دارویی شرکت سهامی بیمه ایران

    تاریخ: 1399/7/14 شماره: 99/564945 موضوع: آئین نامه دارویی شرکت سهامی بیمه ایران زمان اجرا: 1399/7/14 مخاطبین: داروخانه های طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران شماره شناسه: 13700363 امضاءکنندگان: دکتراناری، دکتر رنجپور رونوشت: فایل پیوست فایل...

نحوه بررسی و پرداخت اسناد درمانی دندانپزشکی

تاریخ: 99/06/05 شماره: 99/433865/ موضوع: نحوه بررسی و پرداخت اسناد درمانی دندانپزشکی زمان اجرا: از 1399/05/01 مخاطبین: دندانپزشکان و درمانگاه های دندانپزشکی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران شماره شناسه: 10285196 امضاءکنندگان: دکتراناری، دکتر خوشاوی   رونوشت:...

ارسال نامه و مکاتبه ها در خصوص پرداخت هزینه ها در فرجه زمانی اعلامی

      تاریخ: 1398/10/17 شماره: 98/925042 موضوع: ارسال نامه و مکاتبه ها در خصوص پرداخت هزینه ها در فرجه زمانی اعلامی زمان اجرا: از تاریخ 1398/10/17 مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران شماره شناسه: 11305811 امضاءکنندگان: معاونت...
   

تاریخ:

1399/7/14

شماره:

99/564945
موضوع: آئین نامه دارویی شرکت سهامی بیمه ایران
زمان اجرا: 1399/7/14
مخاطبین: داروخانه های طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 13700363
امضاءکنندگان:
دکتراناری، دکتر رنجپور
رونوشت:
فایل پیوست
فایل پیوست