انتخاب صفحه

پذیرش بیمه شدگان فاقد هرگونه دفترچه درمانی با اصل دستور پزشک معالج در سرنسخه

بخشنامه‌ها

دیگر بخشنامه‌ها

پذیرش بیمه شدگان فاقد هرگونه دفترچه درمانی با اصل دستور پزشک معالج در سرنسخه

تاریخ: 1399/07/14 شماره: 99/561680 موضوع: پذیرش بیمه شدگان فاقد هرگونه دفترچه درمانی با اصل دستور پزشک معالج در سرنسخه زمان اجرا: 1399/07/14 مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران شماره شناسه: 13770336 امضاءکنندگان: دکتر اناری، دکتر رنجپور  ...

آئین نامه دارویی شرکت سهامی بیمه ایران

    تاریخ: 1399/7/14 شماره: 99/564945 موضوع: آئین نامه دارویی شرکت سهامی بیمه ایران زمان اجرا: 1399/7/14 مخاطبین: داروخانه های طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران شماره شناسه: 13700363 امضاءکنندگان: دکتراناری، دکتر رنجپور رونوشت: فایل پیوست فایل...

نحوه بررسی و پرداخت اسناد درمانی دندانپزشکی

تاریخ: 99/06/05 شماره: 99/433865/ موضوع: نحوه بررسی و پرداخت اسناد درمانی دندانپزشکی زمان اجرا: از 1399/05/01 مخاطبین: دندانپزشکان و درمانگاه های دندانپزشکی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران شماره شناسه: 10285196 امضاءکنندگان: دکتراناری، دکتر خوشاوی   رونوشت:...

ارسال نامه و مکاتبه ها در خصوص پرداخت هزینه ها در فرجه زمانی اعلامی

      تاریخ: 1398/10/17 شماره: 98/925042 موضوع: ارسال نامه و مکاتبه ها در خصوص پرداخت هزینه ها در فرجه زمانی اعلامی زمان اجرا: از تاریخ 1398/10/17 مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران شماره شناسه: 11305811 امضاءکنندگان: معاونت...
تاریخ: 1399/07/14
شماره: 99/561680
موضوع: پذیرش بیمه شدگان فاقد هرگونه دفترچه درمانی با اصل دستور پزشک معالج در سرنسخه
زمان اجرا: 1399/07/14
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 13770336
امضاءکنندگان:
دکتر اناری، دکتر رنجپور

 

رونوشت:
فایل پیوست